Admitere Studii Universitare de Licență - EXTENSIA DE LA ROMA - sesiunea septembrie 2019

Calendar admitere – Septembrie 2019

 

  • 02-08 septembrie 2019 – înscrierea candidaților;
  • 09 septembrie 2019 ora 11:00 – examenul grilă de aptitudini socio-umane;
  • 10 septembrie 2019 – interviu aptitudini muzicale si dicție;
  • 11 septembrie 2019 – interviu Dogmatică;
  • 12 septembrie 2019 – afișarea rezultatelor finale.

 

ACTELE NECESARE INSCRIERII - SEPTEMBRIE 2019

 

- Fişa de înscriere şi Anexa (formularul tip se primește și se completează pe loc);

Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2019) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

- Certificatul de naştere, copie conformă cu originalul;

- Certificat sau adeverință de botez (original);

- Binecuvântarea chiriarhului;

- Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

Adeverinţă de la facultatea absolvită/în curs din care să rezulte forma de finanţare (pentru persoanele care au absolvit/urmează o alta facultate);

- Diploma de olimpic, în copie - numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici;

- Trei fotografii tip buletin de identitate;

- B.I sau C.I în copie;

- Chitanța de achitare a taxei de înscriere la examenul de admitere (250 lei). Taxa de admitere se plătește în cadrul facultății.

- Un dosar plic - nescris;

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

- copie conformă cu originalul de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);

- adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

- adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care candidează pe locurile finanţate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate.

* Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa fişa-tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Candidații – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor – care doresc să obţină Binecuvântarea Chiriarhului în vederea înscrierii la Examenul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti, studii de licenţă, sesiunea septembrie 2019, trebuie să se adreseze Sectorului Învățământ și Activități cu Tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

icon Cerere admitere licență FTOUB septembrie 2019

icon Grafic acordare binecuvantari admitere FTOUB 2019